Comics featuring Tuxedo Kamen/Mamoru Chiba

#64 The Naked Truth

MoonSticks #64 The Naked Truth featuring Usagi Tsukino/Sailor Moon and Mamoru Chiba/Tuxedo Kamen