Comics featuring Sailor Mars/Rei Hino

#58 Fighting Evil By Moonlight

MoonSticks #58 Fighting Evil By Moonlight, Winning Love by Daylight featuring Sailor Moon/Tsukino Usagi, Tuxedo Kamen/Chiba Mamoru and Sailor Mars/Hino Rei